Wynagrodzenie

Notariuszowi z tytułu dokonywanych czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, zwane inaczej taksą notarialną, którego wysokość ustalana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Wynagrodzenie notariusza (taksa notarialna) uzależnione jest od wartości przedmiotu czynności, z zastrzeżeniem § 8-16 powołanego rozporządzenia, w których wysokość taksy notarialnej wskazana została kwotowo.

Do taksy notarialnej doliczany jest podatek od towarów i usług VAT wynoszący obecnie 23%.

Wszelkich informacji na temat wysokości taksy notarialnej udzielamy Państwu telefonicznie bądź w trakcie wizyty w Kancelarii Notarialnej.

Strona czynności notarialnej może wnioskować o zwolnienie z taksy notarialnej przy spełnieniu przesłanek wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Art.  6. [Wniosek o zwolnienie od kosztów wynagrodzenia notariusza]

  • 1. Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.
  • 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.
  • 3. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej.
  • 4. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa. Wynagrodzenie przyznaje notariuszowi, na jego wniosek, sąd, który wyznaczył notariusza, na podstawie taksy, o której mowa w art. 5.
  • 5. Do rozpoznania wniosku, o którym mowa w § 1, oraz przyznania notariuszowi wynagrodzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, z uwzględnieniem przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych.

Opłaty za czynności notarialne