Skip to content

Kancelaria Notarialna Warszawa – Bemowo

Dorota Sędzik i Olga Kubiak-Krynke
Menu
Menu

Czynności notarialne

Bezpieczeństwo

Dokonanie czynności w Kancelarii Notarialnej zapewnia Stronom szczególne bezpieczeństwo, gwarantowane ustawą Prawo o Notariacie:

 • Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
 • Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
 • Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
 • Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.
 • Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.
 • Notariusz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności.

Rodzaje spraw

Notariusz w szczególności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Koszty

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie uzgodnione ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. W celu ustalenia przewidywanych kosztów konkretnej czynności, w tym także wysokości podatków i opłat sądowych, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Notariusz Bemowo

Opłaty za czynności notarialne

Wynagrodzenie notariusza – podstawy prawne