Skip to content

Kancelaria Notarialna Warszawa – Bemowo

Dorota Sędzik i Olga Kubiak-Krynke
Menu
Menu

Dokumenty

Aby notariusz mógł przygotować projekt umowy, niezbędne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów. Należy pamiętać, że część poniżej przedstawionych dokumentów jest niezbędna i ściśle wymagana przez notariusza. W celu uzyskania informacji o dokumentach niezbędnych do przygotowania aktu notarialnego prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią, z uwagi na fakt, że każda czynność jest inna, w związku z czym, zakres dokumentów potrzebnych do przygotowania umowy może się różnić.

Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania aktu notarialnego

Umowa sprzedaży, darowizny, zamiany nieruchomości gruntowej:

 • nr księgi wieczystej nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeżeli powierzchnia działki w księdze wieczystej jest inna niż w ewidencji geodezyjnej (ważny 3 m-ce od daty wydania),
 • gdy następuje podział nieruchomości – mapa z projektem podziału oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku gdy podstawą nabycia jest spadkobranie (niezależnie od daty), darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po dniu 01 stycznia 2007 roku niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym – zaświadczenie stwierdzające, że w budynku nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie wydane przez Starostwo, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie art.19 ust.3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r.,
 • zaświadczenie wydane przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta, że działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • ponadto w przypadku firm: nr KRS, umowa spółki/statut.

Sprzedaż, darowizna, zamiana lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

 • nr księgi wieczystej lokalu,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku gdy podstawą nabycia jest spadkobranie (niezależnie od daty), darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po dniu 1 stycznia 2007 roku niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • zaświadczenie stwierdzające, że w przedmiotowym lokalu mieszkalnym nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • ponadto w przypadku firm: nr KRS, umowa spółki/statut.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: przydział lokalu lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku gdy podstawą nabycia jest spadkobranie (niezależnie od daty), darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po dniu 1 stycznia 2007 roku niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • zaświadczenie stwierdzające, że w przedmiotowym lokalu mieszkalnym nikt nie jest zameldowany,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • ponadto w przypadku firm: nr KRS, umowa spółki/statut.

Testament:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data urodzenia).

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości:

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL),
 • nr księgi wieczystej lub podstawa nabycia.

Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • zaświadczenie o nr PESEL osoby zmarłej,
 • wszystkie testamenty spadkodawcy jakie zostały sporządzone,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (jeżeli zostały wcześniej złożone),
 • odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci oraz odpisy skrócone aktów małżeństwa (dotyczy zamężnych córek oraz współmałżonka osoby zmarłej).

Umowa majątkowa małżeńska (intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania).

Umowa o podział majątku wspólnego:

 • umowa majątkowa małżeństwa ustanawiająca rozdzielność majątkową lub prawomocny wyrok rozwodowy,
 • w zależności od tego co jest przedmiotem umowy – dokumenty takiej jak w przypadku zbycia konkretnej nieruchomości bądź lokalu spółdzielczego.

Oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji:

 • umowa, w której określony jest obowiązek poddania się egzekucji.

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu:

 • wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki budynków oraz wypis z kartoteki lokali (ważne 3 m-ce od daty wydania),
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku gdy podstawą nabycia jest spadkobranie (niezależnie od daty), darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po dniu 1 stycznia 2007 roku niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • rzuty lokali,
 • zaświadczenie o samodzielności lokali.

Obciążenie nieruchomości poprzez ustanowienie hipoteki lub służebności:

 • wypis z rejestru gruntów oraz wypis z kartoteki budynków (ważny 3 m-ce od daty wydania),
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku gdy podstawą nabycia jest spadkobranie (niezależnie od daty), darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po dniu 1 stycznia 2007 roku niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • dane osobowe odrzucającego lub przyjmującego spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dane pozostałych spadkobierców ustawowych.

Niezależnie od ilości dokumentów, jakie będą wymagane do sporządzenia aktu notarialnego, notariusz w treści aktu notarialnego zawiera także stosowne oświadczenia, które mają wpływ na bezpieczeństwo transakcji, m.in. oświadczenie o tym, że przedmiot umowy nie jest obciążony w jakikolwiek sposób prawami osób trzecich oraz że nie są prowadzone żadne postępowania, które mogłyby mieć wpływ na skutki czynności notarialnej.