Skip to content

Kancelaria Notarialna Warszawa – Bemowo

Dorota Sędzik i Olga Kubiak-Krynke
Menu
Menu

Opłaty

Notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych pobiera:

  • Podatki
  • Opłaty sądowe
  • Wynagrodzenie notariusza

Notariusz w sporządzonym dokumencie powołując się na podstawę prawną pobrania wskazuje wysokość pobranych podatków i opłat sądowych, a także wysokość wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług VAT.

Podatki

Notariusz stosownie do treści art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest płatnikiem:

  • podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, oraz
  • podatku od darowizny dokonywanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w formie aktu notarialnego umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności oraz umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

Notariusz oblicza podatek należny od podatnika, pobiera ten podatek, po czym odprowadza go na rachunek właściwego urzędu skarbowego w ustawowo przewidzianym terminie. Notariusz ma obowiązek uzależnić dokonanie czynności notarialnej od uprzedniego wpłacenia przez Stronę należnego podatku.

Opłata sądowa

Notariusz stosownie do treści art. 7 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie w przypadku, gdy wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, podlega opłacie sądowej, pobiera od wnioskodawcy tę opłatę oraz wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej wysokość pobranej opłaty sądowej. Podobnie jak w przypadku poboru podatków, notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje na konto właściwego sądu rejonowego.

W praktyce podatki i opłaty sądowe wpłacane są na rachunek bankowy notariusza przed dokonaniem czynności albo gotówką w kancelarii notarialnej z chwilą dokonywania czynności. Poniżej wskazano numer rachunku bankowego Kancelarii Notarialnej właściwy do wpłat:

ING Bank Śląski S.A. nr 25 1050 1025 1000 0092 2012 2015

Wynagrodzenie notariusza – podstawy prawne