Skip to content

Kancelaria Notarialna Warszawa – Bemowo

Dorota Sędzik i Olga Kubiak-Krynke
Menu
Menu

Wynagrodzenie

Notariuszowi z tytułu dokonywanych czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, zwane inaczej taksą notarialną, którego wysokość ustalana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Wynagrodzenie notariusza (taksa notarialna) uzależnione jest od wartości przedmiotu czynności, z zastrzeżeniem § 8-16 powołanego rozporządzenia, w których wysokość taksy notarialnej wskazana została kwotowo.

Do taksy notarialnej doliczany jest podatek od towarów i usług VAT wynoszący obecnie 23%.

Wszelkich informacji na temat wysokości taksy notarialnej udzielamy Państwu telefonicznie bądź w trakcie wizyty w Kancelarii Notarialnej.

Strona czynności notarialnej może wnioskować o zwolnienie z taksy notarialnej przy spełnieniu przesłanek wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Art.  6. [Wniosek o zwolnienie od kosztów wynagrodzenia notariusza]

  1. Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.
  2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.
  3. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej.
  4. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa. Wynagrodzenie przyznaje notariuszowi, na jego wniosek, sąd, który wyznaczył notariusza, na podstawie taksy, o której mowa w art. 5.
  5. Do rozpoznania wniosku, o którym mowa w § 1, oraz przyznania notariuszowi wynagrodzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, z uwzględnieniem przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych.

Opłaty za czynności notarialne